KÜTAHYA ARABULUCULUK MERKEZİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

(WEB İLETİŞİM FORMUNU KULLANAN ZİYARETÇİLER İÇİN)

AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla Kütahya Arabuluculuk Merkezi A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında WEB adresimizdeki iletişim formunu dolduran siz değerli ziyaretçilerimizin  kişisel verilerinin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmanız amacıyla hazırlanmıştır.

Şirketimizce size ait ad-soyad kimlik bilgisi ve telefon,e-posta ve adres bilgisi şeklinde iletişim bilgilerinden oluşan basit nitelikli kişisel verileriniz ,işlenmekte olup, özel nitelikli ya da çok özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmemektedir.

a-Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Şirketimize müracaatınız nedeniyle kişisel verileriniz, ▢ kutucuğunu işaretleyerek  açık rıza vermiş olmanız halinde

*İleride taraf olacağımız sözleşmelerin kurulması ve ifasıyla ilgili arabuluculuk hizmeti faaliyetlerimizle ilgili bilgilendirilmeniz için elektronik veya fiziki ortamlarda işlenmekte ve toplanmaktadır.

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz,Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından sadece sizinle iletişim amacıyla işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Bu kişisel verilerinizi hukuki yükümümüz ve hem sizin hem de şirketimizin meşru menfaatleri doğrultusunda sadece açık rızanız varsa işlemekte ve hiçbir gerçek/tüzel özel hukuk kişisiyle ya da hiçbir kamu kurumuyla paylaşmamaktayız.

              d-Kişisel Verilerin saklanma Süresi

                Veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinize ait fiziki evrak ve elektronik ortam kayıtları şirketimiz tarafından belirlenen iletişimden itibaren 7 gün ve herhalükarda 30 günlük süre sonunda silme,yok etme veya anonim hale getirme suretiyle imha edilmektedir.

e) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi  olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Ancak Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

Ayrıca Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

e-Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için bu metnin sonunda yer alan “ Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form”u kullanabileceklerdir.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla KÜTAHYA ARABULUCULUK MERKEZİ A.Ş. ALİPAŞA MAHALLESİ CAMİDİBİ SK. MERKEZ APARTMANI Sit. A Apt. NO: 8/8 MERKEZ/KÜTAHYA adresine iletilmesi ya da kutahyaarabuluculukmerkezi.com.tr  e-posta adresine gönderilmesi,Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen başka bir yöntemin izlenmesi.

Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi[1] üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

[1] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

    KÜTAHYA ARABULUCULUK MERKEZİ
KÜTAHYA ARABULUCULUK MERKEZİ A.Ş. İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU
   

Kütahya Arabuluculuk Merkezi adıyla faaliyet gösteren veri sorumlusu Kütahya Arabuluculuk Merkezi A.Ş. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 13. Maddesi gereğince ilgili kişinin başvuru hakkına yönelik taleplerini  iletmesini sağlamak üzere işbu İlgili Kişi Başvuru Formu’nu (“Form”) hazırlamış ve yayınlanmıştır.

İlgili kişi olarak taleplerinizi, bu forma ek yazılı formatta, Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla KÜTAHYA ARABULUCULUK MERKEZİ A.Ş. / ALİPAŞA MAHALLESİ CAMİDİBİ SK. MERKEZ APARTMANI Sit. A Apt. NO: 8/8 MERKEZ/KÜTAHYA adresine iletilmesi ya da [email protected] e-posta adresine gönderilmesi şeklinde gerçekleştirebilirsiniz.

Tarafımıza iletmiş olduğunuz başvurularınıza, KVKK 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıt vermekteyiz. Yanıtlarımız KVKK 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Lütfen aşağıdaki tabloyu eksiksiz olarak doldurunuz:

İsim – Soyisim  
TC Kimlik Numarası  
Adres (Ev – İş)  
E-posta Adresi  
Telefon  

Talebinizi etkin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak sonuçlandırabilmemiz için lütfen (Kütahya Arabuluculuk Merkezi) Kütahya Arabuluculuk Merkezi A.Ş. ile olan ilişkinizi belirtiniz:

Başvurucu Taraf, Karşı Taraf, 3. Taraf, Vekil, Personel, Ziyaretçi vb.

Lütfen KVKK 11. Maddesi gereğince gerçekleştirdiğiniz başvuruya ilişkin talep detayınızı belirtiniz:

 

Lütfen başvurunuza ilişkin cevabımızı almak istediğiniz yöntemi belirtiniz:

( )Elektronik posta ile
( )Adresime yazıyla gönderilerek
( )Elden teslim almak istiyorum.

(Kütahya Arabuluculuk Merkezi) Kütahya Arabuluculuk Merkezi A.Ş olarak başvuru ile ilettiğiniz bilgileriniz, bu form ile kayıt altına alınacak ve veri kategorisi bazında belirlediğimiz imha süreleri dolduğunda verileriniz gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak tarafımızdan silinecektir.

KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında başvurunuzun bizlere ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak değerlendirilecektir. İlettiğiniz başvurularınız değerlendirmelerimiz neticesinde tarafımızca kabul edilecek; ilettiğiniz başvuru içerisinde eksik bir bilgi mevcut olması durumunda talebiniz tarafımızca reddedilebilecektir. Bu hususta sizi bilgilendirip eksik bilgilerinizi tamamlamanız üzere sizlerden talep ettiğimiz bilgileri tarafınıza ileteceğiz.

Başvuru sonuçlarınız, taramalarımız ve rapor üretme sürecimiz içerisinde ayrıca bir maliyet gerektiriyor ise, Tebliğ’in 7. Maddesinde belirtilen ücretler tarafınızdan tahsis edilebilecektir.

İlgili Kişi Başvuruyu Karşılayan:
  İsim – Soyisim:   İmza:   İsim – Soyisim:   İmza: